PP

Polityka prywatności

Obowiązuje od dnia 24.04.2024 r.

I INFORMACJE OGÓLNE
 1. Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych i innych informacji dotyczących klientów:
 2. Michała Gleczman, prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą i adresem:
  Metamorfozis Michał Józef Gleczman
  Ul. Żwirki i Wigury 7a/4
  38-400 Krosno
 3. Anny Wojtowicz-Pancerz, prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą i adresem:
  Ośrodek “Luna” Anna Wojtowicz-Pancerz
  Wola Komborska 130
  38-420 Korczyna
 4. Informacje dotyczące projektu dostępne są na stronach: metamorfozis.pl, metamorfozis.us
 5. Każdy ze współadministratorów może prowadzić indywiudalnie wyodrębniony serwis internetowy, w którym odrębnie określa obowiązujące zasady dotyczący ochrony i przetwarzania danych
II ADMINISTRATOR DANYCH
 1. Współadministratorami danych są kolejno:
 2. Michał Gleczman, prowadzącego indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą i adresem:
  Metamorfozis Michał Józef Gleczman
  Ul. Żwirki i Wigury 7a/4
  38-400 Krosno
 3. Anna Wojtowicz-Pancerz, prowadzącej indywidualną działalność gospodarczą pod nazwą i adresem:
  Ośrodek “Luna” Anna Wojtowicz-Pancerz
  Wola Komborska 130
  38-420 Korczyna
 4. Z administratorami danych kontaktować się można pod podanymi powyżwej adresami korespondencyjnymi,
 5. Pod adresem poczty elektronicznej: rodo@metamorfozis.pl
 6. Pod numerem telefonu komórkowego: +48 889 071 410
III CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług na rzecz klientów współadministratorów.

IV RODZAJE DANYCH
 1. W ramach świadczonych usług, w różnych obszarach działalności możemy przetwarzać różne rodzaje danych osobowych.
 2. W celu realizacji usługi związanej z działaniem stron internetowych przetwarzamy:
 3. informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie lub Stronach, w tym na poszczególnych podstronach.
 4. informacje o geolokalizacji, jeżeli użytkownik wyraził zgodę na dostęp usługodawcy do geolokalizacji. Informacja o geolokalizacji jest wykorzystywana w celu dostarczania bardziej dostosowanych ofert produktów i usług.
 5. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
 6. W celu realizacji usług związanych z dostarczaniem z prowadzeniem konta klienta w ramach usług on-line (konta na stronach internetowych, w sklepie lub systemie rezerwacji internetowej, w systemie MSOffice365, MS Teams) przetwarzamy:
 7. Informacje dotyczące imion i nazwisk, adresu email, numeru telefonu,
 8. Innych informacji podanych przez klientów.
 9. W celu realizacji usług związanych z prowadzeniem i organizacją szkoleń, warsztatów przetwarzamy:
 10. Informacje dotyczące imion i nazwisk, adresu email, numeru telefonu,
 11. Wizerunku i głosu, w związku z nagrywaniem wydarzeń i/lub transmisją wydarzenia dla użytkowników uczestniczących zdalnie.
 12. W celu realizacji usług związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych możemy przetwarzać dane osobowe klientów, w tym dane medyczne, podlegające szczególnej ochronie.
 13. W celu dokumentowania dokonywanych rozliczeń możemy dodatkowo przetwarzać dane, których znajomość konieczna jest np. dla celów wystawienia faktur.
 14. W celu dostarczania innych usług zamawianych za pośrednictwem Strony, Administrator przetwarza powierzone przez Ciebie dane osobowe, które niezbędne są do zrealizowania usługi.
 15. W celu poprawy jakości swoich usług przetwarzamy informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Stron, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej.
V OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a także przez okres wymagany przepisami prawa.

VI PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
 2. dostępu – uzyskania od nas potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO).
 3. do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych [art. 15 ust. 3 RODO).
 4. do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych [art. 16 RODO).
 5. do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO).
 6. do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:
 7. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
 8. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
 9. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 10. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 11. do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO).
 12. do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).
 13. do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
 14. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
 15. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
 16. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 17. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie:  https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt 
 18. telefonicznie: (22) 531 03 00.
VII ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI
 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z naszymi bieżącymi potrzebami w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na pod adresem https://www.metamorfozis.pl/polityka-prywatnosci.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 24 kwietnia 2024 r.
Udostępnij: